Wróć do listy

OFERTA PSYCHOLOGICZNA

OFERTA PORADNI DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Pomoc dla uczniów odbywa się w formie:

  1. Diagnozy psychologicznej  w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, również diagnozy uzdolnień, zainteresowań.
  2. Bezpośredniej pomocy poprzez konsultacje psychologiczne dla ucznia i jego rodziców, również w obszarze profilaktyki.
  3. Terapii psychologicznej indywidualnej dla uczniów.
  4. Zajęć grupowych: warsztatów umiejętności społecznych ART dla uczniów.
  5. Wsparcia w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej (udzielanie wsparcia młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej).
  6. Wsparcia rodziców w procesie wychowania, w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych,  w tym poprzez konsultacje psychologiczne, terapię rodzinną, warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
  7. Wydawania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  8. Wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.