Wróć do listy

ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

 

Procedury dotyczące wydawania orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie


na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)
 
Zespół Orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
Zespół wydaje orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia, lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą”.
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu orzekającego. Wniosek składa się w postaci papierowej (albo elektronicznej – od 1 stycznia 2019 r.).
 2. Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 3. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 4. W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi:  dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, albo dwóch rodzajów orzeczeń i opinii – wnioskodawca składa jeden wniosek.
 
 


Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera:


 1. imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia;
 2. datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia;
 3. numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; 
 4. adres zamieszkania dziecka lub ucznia; 
 5. w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka:
 • nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka, 
 • oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza,
 • nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
 1. imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia, adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
 2. określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii; 
 3. informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a w przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej– nazwy niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 4. informację o stosowanych metodach komunikowania się– w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym;
 5. adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada; 
 6. podpis wnioskodawcy. 
 

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także: 


 1. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu wydania orzeczenia lub opinii;
 2. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, na uczestnictwo w zespole orzekającym na wniosek przewodniczącego:
 • nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
 • asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy,
 • pomocy nauczyciela,
 • asystenta edukacji romskiej – wyznaczonych przez ich dyrektora;
 • innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty, innych niż wymienieni w pkt a-d 
 1. wniosek o udział innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty, innego niż wymienieni w pkt a-d;
 2. oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem – jeżeli dotyczy;
 3. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia:


 1. Dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.
 2. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku informując o tym wnioskodawcę. 
 3. Jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
 
Jeżeli wniosek nie zawiera w/w danych lub oświadczeń, lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku o wydanie orzeczenia w/w dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 
Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w punktach 1 – 3, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, badania niezbędne do wydania orzeczenia przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka.
Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się na wizytę w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie ze specjalistą odpowiedzialnym za wydanie orzeczenia w sprawie dziecka/ucznia.
 
W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.
 

Przewodniczący Zespołu o terminie posiedzenia zespołu zawiadamia:


 1. Wnioskodawcę, również o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu zespołu i przedstawienia swojego stanowiska;
 2. Dyrektora szkoły/przedszkola/placówki - w przypadku udziału osób, o których udział wnioskuje przewodniczący zespołu;
 3. Osoby, o których udział wnioskuje rodzic/dorosły uczeń. 
 
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres  nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia, lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku lub w inny sposób uzgodniony wcześniej z wnioskodawcą-za pokwitowaniem w poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.
 
Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu.
 
Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
 
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje:
 • orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 
Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  w przypadku:
 • zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia;
 • potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu;
 • potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

Nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 
 
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespół wydaje:
 • orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 
Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.