Wróć do listy

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Procedura dotycząca wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespół orzekający poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie
na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)


Zespół Orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:
1) niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
a) niesłyszące
b) słabosłyszące
c) niewidzące
d) słabowidzące
e) niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
f) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
g) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
h) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
i) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
j) z niepełnosprawnością sprzężoną
2) niedostosowanie społeczne
3) zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 
Kształcenie specjalne może być realizowane:  
1. w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, innej formie wychowania przedszkolnego– w przypadku dzieci niepełnosprawnych,
2.  w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej – w przypadku uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
3. w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – w przypadku nieletnich, wobec których sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w tym ośrodku,
4.  w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku socjoterapii – w przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
5.  w przedszkolu specjalnym albo szkole specjalnej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – w przypadku dzieci lub uczniów, którzy  z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania,
6.  w specjalnym ośrodku wychowawczym – w przypadku uczniów:  
niepełnosprawnych, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub nie mogą przebywać w bursie,  
zagrożonych niedostosowaniem społecznym,   
7. w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym –  w przypadku dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna.
 
Zespół wydaje orzeczenia na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia, lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą”.  

1. Wniosek o wydanie orzeczenia składa się do zespołu orzekającego. Wniosek składa się w postaci papierowej.   
2.  Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.  
3. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.  
4.  W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi:  dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, albo dwóch rodzajów orzeczeń i opinii – wnioskodawca składa jeden wniosek.
 
Wniosek o wydanie orzeczenia zawiera:  

1. imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia;
2. datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia;  
3. numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
4. adres zamieszkania dziecka lub ucznia;  
5. w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka:
nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka,
oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza,
nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
6. imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia, adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
7. określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii;
8. informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a w przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej– nazwy niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
9. informację o stosowanych metodach komunikowania się– w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym;  
10. adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada;
11. podpis wnioskodawcy.  
 
Wniosek o wydanie orzeczenia zawiera także:

1. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu wydania orzeczenia ;
2. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, na uczestnictwo w zespole orzekającym na wniosek przewodniczącego:
a) nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
b) asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy,
c) pomocy nauczyciela,
d) asystenta edukacji romskiej – wyznaczonych przez ich dyrektora;
e) innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty, innych niż wymienieni w pkt a-d,
3. wniosek o udział innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty, innego niż wymienieni w pkt a-d.
4. oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem – jeżeli dotyczy;
5. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia:

1. dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku informując o tym wnioskodawcę.  

2. Jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.

Jeżeli wniosek nie zawiera w/w danych lub oświadczeń, lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku o wydanie orzeczenia w/w dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 
Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w/w  punktach 1 – 2, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się na wizytę w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie ze specjalistą odpowiedzialnym za wydanie orzeczenia w sprawie dziecka/ucznia.

W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.
 
Przewodniczący Zespołu o terminie posiedzenia zespołu zawiadamia:
1. wnioskodawcę, również o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu zespołu i przedstawienia swojego stanowiska.
2. dyrektora szkoły/przedszkola/placówki– w przypadku udziału osób, o których udział wnioskuje przewodniczący zespołu,
3. osoby, o których udział wnioskuje rodzic/dorosły uczeń.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego (pierwszy etap edukacyjny: klasy I – III szkoły podstawowej; drugi etap edukacyjny: klasy IV – VIII szkoły podstawowej).
 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia, lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 
Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku lub w inny sposób uzgodniony wcześniej z wnioskodawcą-za pokwitowaniem w poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.

Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu.
 
Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
 
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego.
 
Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku:  
1. zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia;  
2. potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu;  
3. potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.
 
Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół wydaje orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.  Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.  Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.  Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.