Wróć do listy

OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU


Procedura dotycząca wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przez zespół orzekający poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie


na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)
 1. Ilekroć w poniższej procedurze będzie mowa o opinii należy przez to rozumieć opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Zespół  wydaje opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli mających siedzibę na terenie działania poradni.
 3. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

Zespół wydaje opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia, lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą”. 
 1. Wniosek o wydanie opinii składa się do zespołu orzekającego. Wniosek składa się w postaci papierowej.   
 2. Jeżeli wniosek o wydanie opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.  
 3. Jeżeli z treści wniosku o wydanie opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orpinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.  
 4. W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi:  dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, albo dwóch rodzajów orzeczeń i opinii – wnioskodawca składa jeden wniosek.
 


Wniosek o wydanie opinii zawiera: 


 1. imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia;
 2. datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia;  
 3. numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. adres zamieszkania dziecka lub ucznia;  
 5. w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka:
 • nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka,
 • oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza,
 • nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 1. imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia, adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
 2. określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii;
 3. informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a w przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej– nazwy niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 4. informację o stosowanych metodach komunikowania się– w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym;  
 5. adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada;
 6. podpis wnioskodawcy.  
 


Wniosek o wydanie opinii zawiera także:


 1. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu wydania orzeczenia ;
 2. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, na uczestnictwo w zespole orzekającym na wniosek przewodniczącego:
 • nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
 • asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy,
 • pomocy nauczyciela,
 • asystenta edukacji romskiej – wyznaczonych przez ich dyrektora;
 • innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty, innych niż wymienieni w pkt a-d,
 1. wniosek o udział innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty, innego niż wymienieni w pkt a-d.
 2. oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem – jeżeli dotyczy;
 3. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 


Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie opinii:


 1. dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku informując o tym wnioskodawcę.  
 2. Jeżeli do wydania opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

Jeżeli wniosek nie zawiera w/w danych lub oświadczeń, lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku o wydanie opinii w/w dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 
Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w/w  punktach 1 – 2, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania opinii, badania niezbędne do wydania opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka.
 
Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się na wizytę w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie ze specjalistą odpowiedzialnym za wydanie opinii w sprawie dziecka.

W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.
 


Przewodniczący Zespołu o terminie posiedzenia zespołu zawiadamia:


 1. wnioskodawcę, również o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu zespołu i przedstawienia swojego stanowiska.
 2. dyrektora przedszkola/placówki– w przypadku udziału osób, o których udział wnioskuje przewodniczący zespołu,
 3. osoby, o których udział wnioskuje rodzic/dorosły uczeń.

Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia, lub złożonością procesu diagnostycznego, opinie mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 
Opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku lub w inny sposób uzgodniony wcześniej z wnioskodawcą-za pokwitowaniem w poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.

Opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.
 
Wnioskodawca może wystąpić o kopię opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
 
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przypadku konieczności zmiany zaleceń wskazanych w poprzedniej opinii.

Nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Nowa opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jednocześnie uchyla poprzednią opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.