ORZECZNICTWO

Podczas wizyty w Poradni prosimy o posiadanie numeru PESEL dziecka/ucznia, a w przypadku braku nr PESEL – serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.(Dz.U z 2017 r. poz 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie wydaje następujące orzeczenia:


 1. O potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:
 • niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
 • niesłyszące
 • słabosłyszące
 • niewidzące
 • słabowidzące
 • niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • niedostosowanie społeczne
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 1. O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 2. O potrzebie nauczania indywidualnego
 3. O potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 4. O braku potrzeby kształcenia specjalnego
 5. O braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 6. O braku potrzeby nauczania indywidualnego
 7. O braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 8. O odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 9. O odmowie uchylenia orzeczenia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 10. Opinie o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
   

Składanie wniosków - zasady postępowania


1. Wnioski o przeprowadzenie badań, o wydanie orzeczeń mogą składać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie zwani dalej wnioskodawcami, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia sami uczniowie.
2. Wniosek musi bezwzględnie spełniać wymogi określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia MEN z 7 września 2017 r. Dz U z 2017r. Poz.1743 tj. być własnoręcznie wypełniony przez wnioskodawcę i zawierać:
 • imię (imiona) i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
 • nr PESEL dziecka/ucznia, a w przypadku braku nr PESEL - serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 • nazwę i adres przedszkola/ szkoły/ośrodka/placówki oraz oznaczenie oddziału (w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe-nazwę zawodu),
 • imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz miejsce/miejsca ich zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej i nr telefonu, jeśli takie posiada,
 • określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii.
 • informację o poprzednio wydanych orzeczeniach lub opiniach,
 • informację o stosowanych metodach komunikowania się - w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym,
 • datę i miejsce wypełnienia oraz podpis(y) wnioskodawcy(ów).
3. Wzory wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej w dziale Dokumenty do pobrania, a także w sekretariacie oraz u poszczególnych pracowników poradni.
4. Do wniosku do zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia należy dołączyć następujące dokumenty:
 • wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania). Jeżeli nie ma aktualnych badań należy wystąpić, z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych;
 • diagnozę logopedyczną (logopedy szkolnego lub logopedy zatrudnionego w poradni),
 • zaświadczenie lekarskie odpowiednio do:
 • kształcenia specjalnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – zaświadczenie o stanie zdrowia, wystarczy od lekarza pierwszego kontaktu,
 • kształcenia specjalnego dziecka z innymi niepełnosprawnościami (ruchową, słabosłyszeniem, słabowidzeniem, autyzmem itp.) - zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego, w tym przypadku specjalisty;
 • nauczania indywidualnego (w tym indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego) zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza specjalisty określające:
 • informację o stanie zdrowia dziecka – rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego oraz rodzaju niepełnosprawności wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD)(choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące-nazwa w języku polskim, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania),
 • uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), to jest wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły,
 • określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni).
 • W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka – zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego, w tym przypadku specjalisty.

W każdym przypadku należy wykorzystać wzór zaświadczenia lekarskiego opracowany  przez poradnię.
Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu pogłębienia diagnozy lub przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego.

Orzeczenia i opinie są odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub w formie ustalonej we wniosku.

   
   
   


 

OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Procedura dotycząca wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przez zespół orzekający poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie
czytaj więcej

ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

Procedura dotycząca wydawania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego oraz indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie.
czytaj więcej

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Procedura dotycząca wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespół orzekający poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie
czytaj więcej

ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

Procedury dotyczące wydawania orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie
czytaj więcej