Wróć do listy

OFERTA PSYCHOLOGICZNA

Do zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie należy udzielanie pomocy dzieciom od urodzenia do 3 roku życia oraz ich rodzicom. Pomoc ta odbywa się w formie:
 • diagnozy wielospecjalistycznej: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, również w zakresie procesów integracji sensorycznej (wstępna diagnoza),
 • bezpośredniej pomocy poprzez konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub logopedyczne dla dziecka i jego rodziców,
 • wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, opóźnienie rozwoju mowy), terapii psychomotorycznej,
 • wsparcia rodziców w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem.

Diagnoza psychologiczna małego dziecka jest próbą wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych, wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów. Służy ona poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w codziennym funkcjonowaniu.
Diagnozę przeprowadza się z wykorzystaniem:
 • wywiadu, rozmów przeprowadzanych z rodzicami,
 • analizy dokumentacji medycznej, specjalistycznej dostarczonej przez rodziców,
 • badania dostępnymi metodami diagnozy psychologicznej, do oceny rozwoju psychoruchowego, poziomu rozwoju dziecka w zakresie określonych sfer, w tym mowy i komunikacji, motoryki, percepcji, emocji i zachowania, funkcji poznawczych,
 • obserwacji dziecka podczas aktywności swobodnej i kierowanej.

Konsultacje psychologiczne są formą pomocy bezpośredniej udzielanej rodzicom i dzieciom w sprawach związanych z problemami rozwojowymi i wychowawczymi. Podczas konsultacji przeprowadza się wywiady, rozmowy z rodzicami, obserwację dziecka (czasem z elementami diagnozy) w celu poznania dziecka, rozpoznania problemu, przyczyn trudności. W toku konsultacji udzielana jest pomoc poprzez poradę, udzielenie wsparcia, ukierunkowanie do dalszego postępowania z dzieckiem lub pokierowanie do specjalistycznej diagnozy, o ile jest konieczna.

Terapia psychologiczna to systematyczne zajęcia terapeutyczne dla dziecka z zaburzonym rozwojem lub/i jego rodziców. Rodzina może również skorzystać z pomocy w formie terapii rodzinnej lub innych form pomocy na terenie poradni np. warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Wsparcie rodziców małego dziecka:
 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej między rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, to intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Działania te odbywają się we współpracy z rodziną dziecka.
Zakres oddziaływań terapeutycznych zależy od zdiagnozowanych deficytów rozwojowych dziecka. Może on obejmować sferę motoryczną, poznawczą, funkcjonowanie zmysłów dziecka, sferę komunikacji, mowy i języka oraz sferę emocjonalno – społeczną.

Niezbędnym dokumentem do objęcia dziecka i jego rodziny tego typu działaniami jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, która wydawana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na podstawie badań diagnostycznych i stosownego zaświadczenia lekarskiego, po złożeniu odpowiedniego wniosku przez rodzica. Uprawnione do otrzymania tej opinii są dzieci z dysfunkcją wzroku, dysfunkcją słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i Zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niekiedy także z innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia są bezpłatne.
 • Zajęcia terapeutyczne prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju powołany przez dyrektora Poradni, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Są to pedagodzy, psycholodzy, logopedzi oraz terapeuci integracji sensorycznej.