Wróć do listy

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna - zasady

 1. Diagnozy dokonuje się u dzieci zamieszkujących (nie uczęszczające do przedszkoli i szkół) lub uczęszczających do placówek  w rejonie działania naszej Poradni (powiat wyszkowski).
 2. Wnioski o przeprowadzenie diagnozy  przyjmowane są w sekretariacie, przez cały rok szkolny.
 3. O terminie przeprowadzenia diagnozy decyduje kolejność przyjęcia wniosków.
 4. Po przeanalizowaniu wniosków  terapeuci ustalają terminarz badania dzieci.
 5. Logopedzi telefonicznie informują rodziców/opiekunów o konkretnym terminie wizyty – dzień miesiąca i godzina.
 6. Wizyta w Poradni jest jednorazowa (w uzasadnionych przypadkach poszerzona o kolejne spotkanie) – logopeda stawia diagnozę logopedyczną oraz przekazuje rodzicom zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem w domu.
 7. W przypadku nie stawienia się z dzieckiem na diagnozę, logopeda ustala kolejny termin spotkania, ale na telefoniczną/osobistą prośbę rodziców.
 

Terapia logopedyczna - zasady

 1. Na terapię przyjmowane są dzieci zamieszkujące  (nie uczęszczające do przedszkoli i szkół) lub uczęszczające do placówek w rejonie działania naszej Poradni (powiat wyszkowski).
 2. Nabór na zajęcia odbywa się raz w roku, we wrześniu (począwszy od pierwszego „pracującego” dnia miesiąca).
 3. Rodzice dzieci, u których w danym roku szkolnym wykonano logopedyczne  badania przesiewowe, wypełniają wniosek o dokonanie diagnozy logopedycznej oraz wniosek o terapię.
 4. Sekretariat przyjmuje 180 wniosków o terapię logopedycznych (po 40 na logopedę pracującego w pełnym wymiarze godzin). O przyjęciu  dziecka na terapię decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Na terapię przyjmowane są dzieci  nie objęte cotygodniową terapią indywidualną w innych  państwowych placówkach oświatowych oraz NFZ. Wyjątek stanowią dzieci z głębokimi dysfunkcjami.
 6. Na terapię cotygodniową przyjmowane są, w szczególności, dzieci z głębokimi dysfunkcjami (autyzm, o.r.m., afazja, jąkanie, dyslalia głęboka). Dzieci z mniejszymi zaburzeniami objęte będą konsultacjami, raz w miesiącu.
 7. Logopedzi, z rejonów, analizują wnioski i ustalają, które dziecko objęte będzie terapią raz w tygodniu, które konsultacjami, raz w miesiącu.
 8. Logopedzi telefonicznie ustalają z rodzicami dzieci  cykliczne terminy wizyt w Poradni.
 9. Okres prowadzenia terapii cotygodniowej, to jeden rok szkolny. W szczególnym przypadkach, terapeuta prowadzący dziecko może wskazać konieczność przedłużenia terapii o kolejny rok szkolny, jednak łączny okres terapii nie może być dłuższy niż 2 lata szkolne. Jeśli dziecko nadal wymaga pomocy, Poradnia udziela mu jej w formie konsultacji raz w miesiącu (jedynie przez kolejny rok szkolny). Wyjątek stanowią dzieci z afazją i jąkające.
 10. Dzieci zakwalifikowane na konsultacje mogą z nich korzystać maksymalnie 2 lata szkolne.
 11. Rodzice zobowiązują się do regularnego udziału dziecka w zajęciach oraz wcześniejszego powiadamiania o jego ewentualnej nieobecności.
 12. Trzykrotna nieobecność dziecka na zajęciach (bez powiadomienia) skutkuje skreśleniem z zajęć logopedycznych.
 13. Na zajęcia przyjmowane są dzieci bez oznak infekcji.
 14. W uzasadnionych przypadkach, rodzice zobowiązani są do wykonania dodatkowych badań specjalistycznych, zgodnie z zaleceniami logopedy (laryngologicznych, neurologicznych, ortodontycznych, psychologiczno-pedagogicznych, psychiatrycznych  itd.)